Wright Mountain via Snow Lake trailCopyright © 2006 Gabriel Deal.